Thursday, May 5, 2011

KALAHKAN IBLIS , SYETAN DAN JIN KAFIR DARI SEGALA PENGARUHNYA TERHADAP MANUSIA


Semenjak Iblis berhasil menggoda Bapak Adam dan Ibu hawa sebagai cikal bakal manusia dan semenjak Bapak Adam dan Ibu Hawa di terima taubatnya oleh Allah ,permusuhan Iblis dan semua tentaranya  terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah dia menyadari dirinya telah di laknat dengan penuh kesungguhan bersumpah untuk menjadikan anak turun adam mendapat bagian yang sama.
Allah berfirman di surah annisa’ ayat 118 – 119 yang artinya :
“Allah telah melaknatinya ( Iblis) dan dia berkata : sungguh aku akan menjadikan hambamu bagian yang telah di tentukan . Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dan sungguh aku akan memberi angan-angan (kosong) kepada mereka , dan sungguh aku akan menyuruh mereka maka mereka memotong telinga binatang ternak dan sungguh aku akan menyuruh mereka  maka mereka pasti merubah ciptaan Allah , Dan barang siapa menjadikan syetan sebagai kekasih selain dari Allah maka sungguh-sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata.” (annisa’ ayat 118 – 119)
“Menyadari betapa berbahayanya usaha Iblis dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah maka perlu kiranya dalam kesempatan ini akan saya uraikan tentang Iblis,Jin,Syetan dan pengaruhnya .Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan – kemudahan dan perlindungan kepada kita dari pengaruh mereka Aminnn.”
Di surah al kahfi ayat 50 yang artinya:
“Dan ketika kami berkata kepada malaikat : sujudlah kepada Adam ,maka mereka sujud kecuali Iblis .dia itu dari golongan jin ,dia telah melanggar perintah Tuhannya ,maka apakah kamu akan menjadikan dia  ( Iblis) dan anak turunnya sebagainya kekasih dari selain aku, sedangkan mereka bagimu adalah musuh .Alangkah jeleknya ganti itu bagi orang-orang yang dzolim.”(al kahfi ayat 50)
Dari ayat ini dapat di fahami bahwa Iblis itu Jin yang melanggar perintah Tuhan (Allah) dia itu punya keturunan ,mereka semua adalah musuh kita orang iman .Maka dari itu harus benar-benar di jadikan musuh.
Allah berfirman di surah  Fatir ayat 2 yang artinya :
“Sesungguhnya syetan itu musuh bagimu ,maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya syetan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang membakar.”
Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir ,Ibnu Katsir dan Bidayah li ibnu Katsir :
Iblis sebelum menentang Allah Azza wajalla bernama Azaazil, dia adalah Malaikat dari kabilah jin yang paling banyak ilmunya dan paling kuat ijtihadnya ,menjadi penjaga beberapa surga .Mempunyai kekuasaan di langit dunia dan bumi , oleh karena itu dia merasa lebih hebat dan lebih mulia dari yang lain .Sehingga timbullah kesombongannya kemuadian di buktikan ketika di suruh sujud kepada nabi Adam ,dia sengaja menentangnya .Dalam riwayat lain di terangkan bahwa Iblis itu bukan malaikat , walaupun hanya sekejap mata tapi dia itu adalah jin.Di ceritakan juga bahwa Iblis adalah jin yang di sembunyikan oleh malaikat di langit ,Setelah Iblis menentang perintah Allah maka dia turun dari surga di haramkan bertempat di surga .Turun ke buni dalam ke adaan hina dina , di cacat dan di cela ,di usir dan di ancam pasti masuk neraka , dia dan pengikutnya dari bangsa jin dan manusia . Maka dari itu Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar sama-sama masuk neraka.Dan dalam upayanya itu Iblis kawin dengan jin perempuan kemudian menghasilkan keturunan syetan-syetan yaitu :
1. Zalnabur
2. Tsabar
3. A’war
4.Maswath
5.Dasim
Dalam rawahu ibnu jarir fii tafsir 342 yang artinya
“Berkata mujahid ialah syetan  - syetan 1) Zalnabur penghuni pasar , dia meletakkan benderanya di pasar – pasar apa-apa antara langit dan bumi ,2) Tsabar ialah yang memiliki musibah-musibah ,3) A’war ialah yang memiliki perzinaan ,4) Maswath ialah yang memiliki kabar-kabar  yang di campakkan di masukkan ke mulut-mulut manusia dan mereka tidak menemui asalnya ,5) Dasim adalah jika ada orang masuk kerumah tidak baca salam dan tidak dzikir kepada Allah , Dasim memperhatikannya dari hartanya selama belum di angkat dan jika di makan tidak menyebut Asma allah dia makan bersamanya.” (rawahu ibnu jarir fii tafsir 342)
1. Zalnabur
Anak Iblis yang bernama Zalnabur adalah penguasa syetan yang menggerakkan syetan-syetan untuk merusak orang-orang yang ada dalam pasar , sehingga penjual-penjual barang di pasar melakukan tindakan -tindakan yang tidak bisa di benarkan menurut hukum Allah dan Rasul. Seperti menipu ,menjual barang-barang yang di haramkan oleh allah . Merusak penawaran saudaranya . menghasut agar penjual satu dengan dengan yang lainnya tidak rukun , menimbulkan perselisihan antara pembeli dengan penjual atau penjual dengan pembeli . Menimbulkan kerusuhan-kerusuhan seperti jambret , nyopet , merampas barang milik orang lain secara terang terangan , menyibukkan orang hanya mengurusi dagangannya , sehingga lupa ibadah , lupa shalat , lupa ngaji , lupa dzikir ,lupa zakat lupa kepentingan akhiratnya, yang ada dalam benaknya hanya dunia-dunia-dunia-harta-harta-harta-uang-uang-uang.
Untuk itu kita sebagai orang iman harus betul-betul mewaspadai upaya – upaya Zalnabur dengan semua kaki tangannya . Jangan sampai  terpengaruh mereka menguasai kita , yang akhirnya kita sebagai pedagang di pasar atau pembeli barang di pasar atau orang yang hidupnya menetap di pasar lupa Ibadah , lupa shalat, lupa ngaji ,lupa dzikir , lupa zakat , lupa sedeqahnya, lupa haji nya , lupa kepentingan akhiratnya, tidak mau tha’at kepada Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al kitab Al qur’an dan Al hadistnya , karena jadi korban rayuan syetan Zalnabur
Atau menjadi orang iman yang hatinya di penuhi hasut,penuh kebencian,, dendam kesumat ,iri hati, suudlon( perasangka buruk) kepada sesama orang pasar ,sesama orang iman, yang akhirnya mati se waktu -waktu masuk kedalam neraka . ingatlah peringatan Nabi Muhamad  SAW. bahwa pasar adalah sejelek jeleknya tempat di bumi:
Di dalam hadist rawahu al hakim
“sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjid dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar-pasar.” (rawahu al hakim )
Di dalam hadist rawahu muslim  juz 16 halaman 7 yang artinya :
“Jika mampu jangan sekali-sekali ada kamu menjadi pertama kalinya orang yang masuk ke pasar dan jangan menjadi  orang yang paling akhir keluar dari pasar , karena sesungguhnya pasar itu markas syetan dan pasarlah dia memasang benderanya..”( rawahu muslim  juz 6 halaman 7)
2. Tsabar
Tsabar adalah anak Iblis yang menjadi penguasa syetan-syetan yang menebarkan musibah di mana-mana dan memanfaatkan musibah yang terjadi sebagai alat penyesat umat manusia .Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa orang iman itu telah tertulis sebelum terjadi dan adanya musibah –musibah itu.Sudah seizin Allah sebagai cobaan buat orang yang iman dan sebagai siksa buat orang yang tidak iman agar mau kembali kepada keimanan.
Allah berfirman dalam surah At taubah ayat 51 yang artinya :
“Katakanlah (Muhmamad) tidak akan mengenai (musibah) kepada kami kecuali apa-apa yang telah di tulis oleh Allah untuk kami, dia kekasih kami dan kepada Allah maka bertawakkallah orang-orana yang mukmin,”( At taubah ayat 51)
Allah berfirman dalam surah Al hadiid ayat 22 yang artinya :
“Tidak menimpa musibah di dalam bumi dan tidak di dalam dirimu kecuali ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah” (Al hadid ayat 22)
Allah berfirman dalam surah At taghabun ayat 11 yang artinya
“Suatu musibah tidak menimpa kecuali dengan izin Allah , dan barang siapa yang beriman kepada Allah , Allah memberi petunjuk pada hatinya , dan Allah itu mengetahui segala sesuatu” (At taghabun ayat 11)
Allah berfirman dalam surah Asy syuura ayat 30 yang artinya :
“Apa pun musibah yang menimpamu maka sebab perbuatan kamu , tetapi allah memaafkan kebanyakan dari padanya”( Asy syuura ayat 30)
Jadi apapun musibah yang terjadi di bumi seperti bencana alam , banjir yang bertubi-tubi ,kebakaran hutan , yang berkepanjangan , gunung meletus , gempa bumi, jatuhnya pesawat-pesawat terbang , kapal-kapal yang bertabrakan di laut atau tenggelam,kendaraan yang bertabrakan di darat,kendaraan yang terjun masuk kejurang,atau yang masuk nabrak rumah orang, gunung longsor, tsunami, dan lain-lain, semua itu telah tertulis sebelum terjadi,semuanya terjadi dengan izin Allah ,semuanya terjadi akibat dari kesalahan manusia sendiri.
Jika terjadi musibah , Tsabar si anak Iblis bersama syetan-syetan pengikutnya menyebar mempengaruhi hati manusia , memberikan bisikan –bisikan bahwa sebab terjadinya musibah itu karena mahluk-mahluk halus yang menghuni di situ mengamuk . Agar  dia tidak mengganggu manusia harus memberikan sesaji atau menyembelih kerbau dan kepala serta darahnya di tanam di tempat tertentu .Dengan begitu mereka jadi jinak .Tidak mengganggu lagi akhirnya jd musyrik.
Contoh lagi : jika ada keluarga yang terkena musibah secara beruntun maka Tsabar dan seyetan-syetan pengikutnya mempengaruhi hati sebagian keluarga bahwa adanya terjadi musibah dalam keluarga di sini karena ada mahluk halus yang mengganggu .Agar mereka tidak mengganggu , kamu harus datang  ke DUKUN ini dan itu , kamu harus menuruti kehendak si DUKUN , kamu menuruti itu tidak apa-apa sama-sama dari tuhan katanya ,Akhirnya orang percaya. Shalatnya tidak di terima 40 hari atau sampai di hukumi kufur terhadap Allah,mati masuk neraka .
Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu muslim juz 3 halaman 1567 yang artinya :
“Dari Ali r.a berkata Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku empat kalimat  ; 1) Allah melaknati orang yang menyembelih karena selain Allah , 2) Allah melaknati orang yang melindungi ahli bid’ah, 3) Allah melaknati orang yang melaknati ke dua orang tuanya ,4) Allah melaknati orang yang merubah batas bumi” (rawahu muslim juz 3 halaman 1567 )
Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu ahmad juz 5 no 59 yang artinya :
“Barang siapa datang pada dukun bade peramal (yang ngaku banyak ngerti) maka mempercayai apa yang di ucapkan, Allah tidak menerima baginya shalat empat puluh hari” (ahmad juz 5 halaman 59  no . 16637)
Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di rawahu muslim juz 4 halaman 1751 no. 223 yang artinya :
“Barang siapa yang datang pada dukun bade peramal maka bertanya kepadanya tentang sesuatu ,kemudian mempercayainya maka tidak di terima baginya shalatnya empat puluh malam” ( muslim juz 4 halaman 1751 no. 223)
Atau kadang-kadang dengan musibah yang menimpa pada seseorang , maka Tsabar atau pengikutnya membisikkan rasa kecewa yang berkepanjangan , menyesali ke adaan , putus asa , lemah , malas beribadah , dalam khayalannya di bayang-bayangi sudah sangat kuat  dan banyak beribadah kenapa saya masih begini ? apa artinya ini semua? Kalu begitu percuma saja saya jadi orang yang beriman . Kalau ada orang yang beriman seperti itu berarti dia terpengaruh Tsabar dan pengikutnya berhasil menjerat , akhirnya menjadi pengikut setianya Iblis Tsabar . Menuruti hawa nafsunya , jadi orang sesat mati masuk neraka , Naudzu billahi min dzalik’
Allah berfirman di surah Shaad ayat 26 yang artinya :
“jangan kamu ikuti hawa nafsu , maka ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah , sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka siksa yang keras lantaran mereka lupa hari hisab”( Shaad ayat 26)
Allah berfirman di surah faatir ayat 6 yang artinya :
“Sesungguhnya syetan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh , sesungguhnya syetan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang membakar.” (surah faatir ayat 6)
3. A’war
A’war adalah anak Iblis yang menjadi pengusa syetan-syetan yang menebarkan perzinaan di mana-mana. Dia dan pengikutnya yang merayu agar pria dan wanita berbuat dosa , melanggar had, mati masuk neraka . A’war dan pengikutnya yang meberikan bayangan nikmat luar bias bagi penzina sehingga seseorang merasa ketagihan untuk berbuat dan berbuat terus , Padahal zina itu jelas merupakan perbuatan dosa yang mebawa kehancuran dunia akhirat. Di bawah ini penjelasan tentang bahayanya zina :
  1. Zina itu menghilangkan cahaya iman dari hati pelakunya .
  2. Zina itu perbuatan buruk yang bias membawa kematian pelakunya (umurnya pendek)
  3. Penzina do’anya tidak di kabulkan oleh Allah
  4. Menyala-nyala api di wajah orang yang berbuat zina nanti di akhirat
  5. Orang yang berbuat zina di siksa dalam tungku besar yang nyala apinya menghancurlumatkan tubuhnya kemudian di kembalikan lagi jasadnya dan di hancurlumatkan lagi oleh nyala api yang berkobar-kobar , begitu terus menerus .
  6. Orang yang berbuat zina baunya sangat busuk , menyakitkan sesama ahli neraka
  7. Ahli zina di hapus dari daftar orang-oarang baik
  8. Allah tidak melihat kepada ahli zina dengan pandangan hormat
  9. Allah mengharamkan surga dan mengharamkan mencium bau surga kepada ahli zina
10. Tersiarnya perbuatan zina membawa akibat banyaknya anak-anak dari hasil perzinaan , hampir-hampir saja Allah meratakan siksanya
11. Suatu Negara jika sudah merata perzinaan , Allah mengancam akan merusak Negara tersebut dengan murka Allah di tujukan kepada penduduk yang menempati Negara tersebut
12. Zina adalah penyebab seseorang jatuh harga dirinya , kehormatannya ,kehormatan keluarganya , cacat dunia dan akhirat.
Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu al bukhari juz 1 halaman 466 no. 136 yang artinya ;
“Dari Samuroh bin jundab dari Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda : Aku melihat tadi malam dua orang yang datang kepadaku , kedua-duanya mengeluarkan aku ke bumi muqoddasah , maka dia menyebutkan hadist sampai sabda nabi :maka kami berangkat ke lubang yang menyerupai tungku sebelah atas sempit dan sebelah bawah luas, api menyala-nyala dari bawahnya , maka ketika apinya naik , naik pula mereka ahli zina hingga hampir-hampir mereka bisa keluar dan ketika api padam mereka kembali (ke dasar tungku siksa ) dan di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang”. (al bukhari juz 1 halaman 466 no. 136)
Orang iman yang telah memahami betapa bahayanya perbuatan zina dan betapa mulianya orang yang menjaga dirinya dari perbuatan zina supaya benar-benar selalu mewaspadai segala usaha anak Iblis yang bernama A’war dan semua syetan-syetan pengikutnya . Jangan sampai orang iman jadi budaknya iblis A’war , yang akhirnya mati sewaktu-waktu  mati masuk neraka .Na’udzu billahi mindzalik.
4. Maswath
Maswath adalah anak Iblis yang menguasai syetan-syetan yang mebawa misi khusus yaitu mereka menyebarkan berita-berita bohong di antara manusia , dengan mengadu domba . Sehingga antara satu dengan yang lain tidak rukun , tidak kompak , saling berprasangka buruk , saling menjatuhkan akhirnya tidak ada ketenangan timbul kedengkian dendam kesumat , permusuhan sesama orang iman .
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu ahmad  juz 6 halaman 291 yang artinya :
“Sebaik-baiknya hamba allah itu orang-orang yang di lihat oleh manusia mereka berdzikir kepada Allah dan sejelek-jeleknya hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba , memecah belah antara orang yang berkasih-kasihan dan orang-orang yang menuduh zina terhadap orang-orang yang tidak melakukannya”. (rawahu ahmad  juz 6 halaman 291)
Allah berfirman di surah Al ahzab ayat 58 yang artinya:
“Orang-orang yang menyakiti orang-orang iman laki-laki maupun orang-orang iman perempuan dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan maka sesungguhnya mereka telah membawa kebohongan dan dosa yang nyata”.( Al ahzab ayat 58)
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di rawahu ibnu majah yang artinya :
“Para sahabat bertanya : manusia manakah yang paling utama ?nabi menjawab setiap yang bersih hatinya dan benar lisannya . Mereka bertanya : yang dimaksud benar lisannya kami mengerti , lalu apa yang di maksud dengan bersih hatinya beliau menjawab : yaitu hati yang taqwa , yang bersih , yang tiada dosa di dalamnya , tiada durhaka / aniaya (cacat) dan tiada dendam serta dengki”. (rawahu ibnu majah)
Allah berfirman di surah al hujurat ayat 12 yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka , sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa , dan jangan saling meneliti (mencari-cari kesalahan/kejelekan), dan jangan saling mengunjing sebagian kamu dengan yang lainnya.” (al hujurat ayat 12)
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadist rawahu al bukhari yang artinya;
“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu , sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencitai dirinya sendiri”. (rawahu al bukhari)
Melihat firman Allah  dan sabda rasullullah tersebut di atas maka orang-orang iman  supaya betul-betul mewaspadai usaha-usaha anak Iblis yang bernama Maswath dengan semua syetan-syetan pengikutnya jangan sampai orang-orang iman , tidak rukun dengan sesama orang iman , saling jatuh menjatuhkan dengan sesama orang iman . Jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan perangkap Iblis Maswath dengan semua syetan-syetan pengikutnya .Yang akhirnya akan sama-sama masuk neraka . Na’udzu billahi mindzalik.
5. Dasim
Dasim adalah anak Iblis yang menguasai syetan-syetan yang bertugas di rumah-rumah untuk menyesatkan penghuni rumah . bagaimana agar penghuni rumah tidak aktif beribadah , berdzikir dan berdo’a kepada Allah , banyak tidur,lupa shalat , malas shalat wajib apa lagi shalat sunnah,malas bangun beribadah malam,membuat suasana rumah selalu panas , pertengkaran antara suami dengan istrinya ,orang tua dengan anaknya , anak dengan orang tuanya , saudara dengan saudarnya , keluarga dengan familinya .Bagaimana suatu keluarga itu gagal dalam membina keharmonisan  dan kebahagiaan . Dalam hal Agama , Iblis Dasim beserta semua syetan-syetan yang membantunya mencampuradukkan yang haq dengan yang batal,yang murni dengan yang palsu ,yang sunnah dengan yang bid’ah ,iman dengan yang syirik,khurafat,tahayul.Sehingga orang tidak bisa membedakan lagi mana agama islam yang benar dan mana Agama islam yang batal. Akhirnya beragama enaknya sendiri pokoknya  bisa baca Laillahaillallah di anggap sudah cukup,dianggap pasti surga. Walaupun tidak mengamalkan kewajiban yang lain .Padahal mereka sempat dan mampu melakukannya.Di luar rumah Iblis-iblis yang lain dengan syetan-syetan mebantunya juga sudah siap mengacaukan keimanan seseorang kemana saja manusia pergi ke situ pula syetan-syetan pembantu Iblis mencari kesempatan untuk menyesatkannya.
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu muslim juz 3 halaman 1207 no.135 yang artinya :
“Sesungguhnya syetan datang kepada seseorang dari kamu dalam keadaan yang bagaimana saja”. (rawahu muslim juz 3 halaman 1207 no.135)
Untuk itu orang iman supaya selalu mewaspadai usaha-usaha Dasim beserta pengikutnya yang di bantu oleh Iblis dan syetan-syetan lain yang berkeliaran di luar rumah untuk menyesatkan orang iman dari jalan Allah. Jangan sampai orang iman menjadi budak Iblis Dasim , mengikuti Iblis Dasim seperti di sebut di atas .Orang iman supaya menjadikan rumahnya damai dengan mebaca al qur’an , dzikir dan do’a ,shalat sunnah .
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu muslim juz 1 halaman 539 yang artinya :
“Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu jadi kuburan , sesungguhnya syetan lari dari rumah yang di bacakan surah al baqarah di dalamnya” .(rawahu muslim juz 1 halaman 539)
Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu al bukhari juz 1 halaman 168 yang artinya :
“Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan dan jangan kamu jadikan kuburanku tempat perayaan . Dan bacalah shalawat untukku , karena bacaan shalawat itu sampai kepadaku di mana saja kamu berada”. (rawahu al bukhari juz 1 halaman 168)

Wednesday, April 27, 2011

TENAGA DALAM

TENAGA DALAM


Tenaga dalam adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam badan, jika tenaga dalam tersebut keluar maka akan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa yang bisa melebihi batas manusia , Tenaga dalam juga bisa di sebut energi  electromagnetisme dan energi listrik yang ada di dalam badan , energi tersebut tersimpan di dalam Roh tubuh kita, Roh adalah nyawa manusia dan roh menyimpan energy yang besar yang bisa menggerakkan seluruh badan beserta isinya seperti organ-organ tubuh ,saraf,darah dan lain-lain , tanpa roh kita tidak bisa hidup , seperti halnya robot , robot bisa bergerak jika di aliri listrik contohnya baterai, Baterai adalah alat listrik-kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik,jadi baterai adalah di ibaratkan baterai adalah roh untuk robot, tanpa baterai yang menyimpan listrik maka robot tidak bisa bergerak sama seperti halnya HP dan elektronik lainnya yang memerlukan baterai atau listrik,semakin besar tenaga listrik yang di simpan maka semakin besar muatan listrik juga mempunayi daya listrik yang besar pada saat listrik yang di simpan sangat besar dan mempunyai tegangan yang tinggi pada saat di keluarkan mengenai tubuh kita mungkin bisa anda bayangkan apa jadinya tubuh kita,

Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik, dapat juga diartikan sebagai berikut:

Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.

Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.

Bersama dengan magnetisme, listrik membentuk interaksi fundamental yang dikenal sebagai elektromagnetisme. Listrik memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas, seperti petirmedan listrik, dan arus listrik. Listrik digunakan dengan luas di dalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik.


Itulah listrik dan tubuh kita juga mengandung listrik juga  elektromagnetisme

Elektromagnetisme adalah cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat diproduksi oleh muatan listrik statik, dan dapat memberikan kenaikan pada gaya listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh gerakan muatan listrik, seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik.

Istilah "elektromagnetisme" berasal dari kenyataan bahwa medan listrik dan medan magnet adalah saling "berpelintiran"/terkait, dan dalam banyak hal, tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Contohnya, perubahan dalam medan magnet dapat memberikan kenaikan kepada medan listrik; yang merupakan fenomena dari induksi elektromagnetik, dan merupakan dasar dari operasi  generator listrikmotor induksi, dan transformer.

 


Manusia mempunyai tenaga listrik dan elektromagnet di manakah tenaga listrik dan elektromagnet tersimpan yaitu ada pada Roh kita , karena Roh yang ada dalam jasad kita adalah mengandung energi listrik yang bisa menggerakkan tubuh kita dan mengalir di seluruh Tubuh kita,bayangkan apa yang terjadi jika kita meningkatkan daya listrik yang ada dalam tubuh kita setelah meningkat dan menyimpan energi listrik dengan tegangan tinggi lalu kita gunakan untuk menyerang musuh apa yang terjadi jika musuh terkena pukulan kita maka ia akan merasa panas dan terbakar itulah Tenaga Dalam .


CARA MELATIH TENAGA DALAM


Cara melatih tenaga dalam yaitu dengan cara olah badan/fisik dan olah nafas , mengapa harus melatih fisik , karena semakin kita banyak bergerak maka semakin daya listrik di tubuh kita meningkat dan kekuatan Roh kita akan membesar dalam artian energi listrik dan electromagnet akan membesar, mengapa harus melatih dengan olah nafas karena nafas sangat dekat dengan Roh, jika kita tidak bisa bernafas maka roh telah tiada alias mati dan jasad tidak mempunyai energi lagi untuk bisa bergerak, dan Roh sangat dekat dengan Allah ,mengapa demikian lihat tubuh kita ada bulu karena ada kulit , ada kulit karena ada daging,ada daging karena ada tulang, ada tulang karena ada sum-sum,ada sum-sum karena ada roh ,ada roh karena ada Allah SWT.Jadi dengan mengetahui bahwa Roh dan tubuh kita ini adalah milik yang maha kuasa maka sebelum melatih tenaga dalam kita harus paham bahwa kita adalah manusia yang lemah , maka sebelum kita melatih tenaga dalam sebaiknya ber do’a dulu dengan membaca Al fatihah 7x terus astagfirullah 100x , subehanallah 100x, Alhamdulillah 100x , laaillaahaillallah 100x , Allah hu akbar 100x , bismillah laahawlawalaaquwwataillaabillah 100x , semua itu di lakukan agar kita betul-betul pasrah kepada Allah , maka mulailah latihan.


Memulai latihan tenaga dalam


Anda berdiri dengan memasang kuda-kuda badan yang tegaf pandangan kedepan lalu ke dua tangan di rentangkan ke samping sejajar pinggul lalu tarik nafas melalui hidung pelan-pelan bayangkan anda menarik tenaga energi sejagad raya sambil ke dua tangan yang di rentangkan di samping pelahan-lahan naik ke atas sampai ke dua tangan lurus ke atas setelah ke dua tangan lurus ke atas lalu mengepalkanlah semua jari-jari tangan bagaikan menggenggam lalu tahan nafas terus ke dua tangan dari atas perlahan-lahan menyilang terus ke dua tangan yang  tadi menyilang perlahan –lahan turun sambil membayangkan bahwa tenaga energi sejagad raya telah tersimpan dalam tubuh dan di alirkan keseluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai posisi ke dua tangan yang menyilang sampai ke dada terus kembali dalam posisi ke dua tangan turun tidak menyilang lagi sampai ke dua tangan yang sudah di kepalkan tadi turun sampai ke dua tangan yang di kepalkan dalam posisi di  samping pinggang atau pinggul , lalu keraskan seluruh tubuh anda sekeras-kerasnya pokoknya sekeras kerasnya sampai anda merasakan aliran listrik terasa dalam tubuh anda sampai tubuh juga kaki dan tangan bergetar kencang  dan sampai menimbulkan daya magnet yang besar sampai-sampai terasa tubuh terdorong sendiri ke belakang atau ke depan jika anda sudah merasakan ada kekuatan listrik yang mengalir dari seluruh tubuh dan merasakan medan magnet yang besar bagaikan mendorong tubuh kita ke belakang atau kedepan lalu tahan 8 detik dengan hitungan lambat setelah 8 detik  pada saat itu juga buang nafas anda  bayangkan anda telah membuang racun dan penyakit dalam tubuh , terus ulangi lagi dari pertama lakukan sebanyak 33x setiap hari, maka anda akan merasakan tenaga dalam tersebut ,juga anda akan merasakan tubuh anda sangat ringan sekali , anda akan menghirup udara sangat segar dan anda merasa sehat bugar, latihlah terus sampai terbiasa dan sampai enteng atau mudah sekali sampai anda merasakan aliran listrik yang sangat besar di seluruh tubuh anda dan sampai anda bisa menahan gelombang magnet yang mendorong-dorong anda , berarti anda sudah berhasil maka kita akan ketahap berikutnya yaitu cara menggunakan tenaga dalam untuk pukulan tenaga dalam , untuk pengobatan dengan cara tenaga dalam dan cara mendeteksi atau ngeradar seberapa besar energi manusia atau lawan ,seberapa besar energi binatang juga energi tumbuh-tumbuhan ,juga energi jin juga energi benda  , dan bagaimana cara menyerang dan mengalahkan jin dengan tenaga dalam , membuat jin ke dalam botol , mengambil benda yang di simpan oleh jin seperti keris,batu betuah dan lain-lain. Sebelum ketahap itu latih dulu yang saya sebutkan di atas sampai mahir ,baru anda hubungi saya ,dan saya akan memberikan pelatihan berikutnya..                                                                                     

SA'AT INI DALAM PELATIHAN ILMU TENAGA DALAM TELAH DI KENAKAN BIAYA


TELEPON 087752243357

SENZEI

Tuesday, April 26, 2011

RAHASIA KESAKTIAN PARA WALI ALLAH

RAHASIA KESAKTIAN PARA WALI ALLAH


Mau jadi  wali Allah yang selalu sakti..?mau jadi manusia yang selalu  diselamatkan oleh Allah SWT dari berbagai mara bahaya..?, mau jadi manusia yang banyak Rezekinya..? , mau jadi manusia yang selalu sukses..? ,mau jadi manusia yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT,mau jadi manusia yang tidak pernah merasa khawatir  atau takut dan tidak pernah merasa susah senang terussssssss…dan bahagia dunia akhirat ..? Insya Allah Pasti gampang ikuti petunjuk di bawah ini:


Resepnya cuman 1 yaitu :


TINGKATKAN IMAN DAN TAQWA


Allah berfirman  dalam surah yunus ayat 103 yang artinya:
Benar dan pasti atas kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. (yunus ayat 103)


Allah berfirman dalam surah Al Anfal ayat  1 yang artinya :


……… Dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (Al Anfal ayat  1)

 

Jadi jika ingin selalu di selamatkan oleh Allah SWT maka jadilah orang yang beriman maka bisa di pastikan anda akan selamat. Sedangkan yang di sebut orang yang beriman adalah orang yang Ta’at (taqwa)kepada Allah dan Rasulnya jika tidak Ta’at maka bisa di pastikan bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan anda tidak akan selamat.


Lihat lagi firman Allah di bawah ini :


"Wamai yattaqillaha yaj`allahu makhroja. Wayarzuqhu minhaithu layahtasib."


" Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, Allah akan lepaskan dia dari masalah hidup dan akan memberi rezeki sekira-kira tidak diketahui dari mana sumbernya." (At Thalaq:2-3)Jadi jika kita menjadi orang yang bertaqwa maka Allah berjanji akan melepaskan semua masalah kehidupan kita dan Allah akan berjanji akan memberi rezeki yang tidak di sangka-sangka.Allah berfirman:


"Wamai yattaqillaha yaj`allahu min amrihi yusro"

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusannya." (At Thalaq:4)Jadi Allah berjanji lagi jika kita menjadi orang yang bertaqwa maka Allah akan memudahkan segala urusan kita.Dengan begitu kita akan selalu sukses.


Allah berfirman :


"Wallahu waliyul muttaqin".


"Allah menjadi pembela bagi orang-orang yang bertaqwa." (Al Jasiyah:19)


Nah jika kita ingin Allah menjadi pembela bagi kita maka jadilah orang yang bertaqwa

Allah berfirman :


"Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna `alaihim barokatim minassama iwal ard" .


“Jika penduduk satu kampung beriman dan bertaqwa, Tuhan akan bukakan berkat dari langit dan bumi." (Al A`raf:96)


firman Allah SWT di surah yunus ayat 62-64  yang artinya :


Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah(kekasih Allah) itu ,tidak ada akan pernah merasa  khawatir dan mereka walinya Allah tidak akan  pernah merasa  susah . (Yunus ayat 62).yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa(yunus ayat 63).bagi mereka(beriman dan bertaqwa) mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat,tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat(janji-janji)Allah .yang demikian itu adalah kemenangan yang besar (yunus ayat 64)Jadi Allah memberitahukan kepada manusia sesungguhnya wali Allah atau kekasih Allah mereka tidak pernah merasa khawatir atau takut dengan apapun dan tidak pernah merasa susah atau merasa bersedih hati , siapakah mereka kekaksihnya Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat itulah janji Allah terhadap orang iman, dan ini harus di yaqinni, tanamkan keyakinan ini dalam hati anda yaqinlah bahwa dengan menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah maka semua masalah kehidupan akan terasa sukses ,selamat ,aman ,ampuh dan damai, iman artinya percaya kepada Allah dan Rasulnya lalu bertaqwalah, taqwa artinya ta’at apa yang di perintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan selalu menjauhi apa yang di larang oleh Allah dan Rasulnya, di manakah perintah Allah dan Rasulnya yaitu di dalam kitab Al qur’an dan Al Hadist jadi belajarlah Al qur’an dan Al Hadist dan pahamilah arti dan isinya dengan belajar kepada para Ustadz atau para Ulama .Dengan pernyataan di atas jelas jika ingin menjadi manusia yang selalu selamat dari berbagai mara bahaya , ingin selalu mendapatkan rezeki yang banyak ,ingin menjadi manusia yang setiap urusannya selalu mudah , ingin menjadi manusia yang selalu sukses,ingin menjadi manusia yang selalu mendapatkan berkah dari langit dan bumi, ingin menjadi manusia yang selalu tidak pernah merasa khawatir dan susah ,ingin menjadi manusia yang selalu senang terussss…!! Ingin menjadi manusia yang bahagia dunia akhiratt  MAKA JADILAH MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT DAN RASULLULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAM . JIKA BISA SEPERTI ITU MAKA DENGAN TANPA TERASA ANDA ADALAH MANUSIA SAKTI YANG DI RHIDAI OLEH ALLAH.

Monday, April 18, 2011

ILMU PENUNDUKMau menundukkan cewek... biar cinta anda di terimanya dan cewek anda semakin cinta terhadap anda dan makin lengket tapi tujuannya untuk di jadikan istri donk... jangan main2 ya.... jangan di gunakan ilmu ini untuk melet atau nyihir kalau kagak gua laknat mampus loe hahahhaaaa.. ,oh ya...atau menundukkan cowok... biar cowok anda tunduk terhadap anda agar cowok takluk dan tunduk kepada anda agar cowok anda semakin cinta dan sayang terhadap anda insya Allah gampang.. atau  juga... menundukan dosen yang ganas emang ada Dosen ganas heee..atau.... mau menundukan orang yang paling kita hormati atau orang yang  paling kita takuti  di seganni atau orang yang berkuasa .., bisa di atur.... mau tau cara ilmu kebathinan atau supernaturalnya ... 

INGAT JANGAN GUNAKAN ILMU PENUNDUK INI UNTUK NIAT KEJAHATAN TAPI GUNAKAN ILMU PENUNDUK INI UNTUK TUJUAN BAIK.. 

Amalan Ilmu penunduk mahluk yang ditujukan kepada pulan bin/binti pulan 

Pertama-pertama adalah siapa target yang ingin di tundukkan, kita anggap saja kita ingin menundukkan 
seorang laki-laki yang namanya pulan BIN pulan atau ingin menundukan seorang perempuan yang namanya pulan BINTI pulan ,maka bacalah AMALANNYA sebanyak 33x tiap habis shalat 5 waktu lebih dari 33x lebih baik lagi mungkin 1000 sehari semalam atau baca lah sebanyak-banyaknya pada waktu anda longgar atau lagi tidak ada kerjaan yaaa di sempat-sempatkan lah.. membaca AMALANNYA, semakin banyak di baca AMALANNYA maka semakin TAJAM alias semakin mustajab , adapun AMALANNYA YANG HARUS DIBACA SETIAP HABIS SHALAT  ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
               


INI HURUF LATINNYA BAGI YANG GAK BISA BACA AL QUR'AN MAKANYA BELAJAR... MEMBACA...

HURUF LATIN:

BISMILAH, ALLAHUMMA JHAL ASMAA UL HUSNAA, YAA QOOBIDHU , YA MUQ'TADIRU AQ'DHI  'ALAA ......... BIN/BINTI....... SAKH KHIRLII QOLBAHU SUMMA ARDHINII
ALLAHUMMA SAKH KHIRLII ................. BIN/BINTI................ QOLBAHU  'ALAA MAA hABBAh WA MAWADDAh  'ALAA QODHOO IL hAAJATI NASY RUMMINALLAAHI WAFAThUNNG QORIIB' WABASSYIRIL MU'MINIINN

Artinya :

Dengan nama Allah , yaa Allah yang mepunyai beberapa nama yang bagus,ya Allah yang maha menggenggam,ya Allah yang maha kuasa,ya Allah yang maha menguasai hukumilah(qodarlah/tentukanlah). tundukkanlah padaku ....... BIN/BINTI .....  hatinya kemuadian senangilah kepadaku
ya Allah tundukkanlah untukku................BIN/BINTI............ hatinya(untukku) atas apa-apa cinta(dia) dan sayang (dia)atas (ku) hukum(tentukanlah) keperluan(ku), pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat(cepat) dan bergembiralah orang-ornag yang beriman

Bacalah amalan di atas sebanyak 33x setiap habis shalat 5 waktu atau baca lah sebanyak-banyaknya pada waktu anda longgar atau lagi tidak ada kerjaan yaaa di sempat-sempatkan lah.. membaca amalan tersebut maka insya Allah seseorang yang ingin anda tundukkan insya Allah pasti akan tunduk semakin cinta dan sayang terhadap anda , setelah tunduk terserah anda , gunakanlah ilmu tersebut untuk kebaikan jika kalian mencintai seseorang cintailah karena Allah. CINTA DI TOLAK GUNAKAN LAH AMALAN INI 


keterangan :
pada bagian .............bin/binti........ ganti nama orang yang ingin di tundukkan misal aaaaaaa BIN dddddddd jika BIN berarti yang ingin kita tundukkan adalah seorang laki-laki  jika BINTI berarrti perempuan. mengapa ada BIN atau BINTI  misal nama orang yang kita tundukkan adalah aaaaaaaa dan nama ayahnya ddddddd maka aaaaaaa BIN dddddddd jika yang ingin kita tundukkan seorang perempuan misal nama perempuan yang ingin kita tundukkan namanya aaaaaaa dan nama ayahnya dddddd berartti aaaaaaaa BINTI dddddddd , jadi perhatikan penempatan BIN/BINTI, mudahan anda paham maksud saya.kalau enggak tau nama ayahnya yaa gak papa..yang penting kamu tau siapa yang ingin kamu tundukkan cukup nama dia saja


MENUNDUKKAN SEORANG PENGUASA ATAU ORANG YANG DI SEGANNI ATAU DI HORMATI BISA JUGA MENUNDUKKAN ANAK NAKAL ISTRI NAKAL SUAMI NAKAL ,KEKASIH NAKAL

Baca amalan yang di bawah ini 33x setiap anda mau shalat 5 waktu atau baca sebanyak banyaknya pada waktu anda longgar atau bacalah pada waktu anda lagi tidak ada kerjaan semakin banyak semakin bagus. lihat amalan di bawah ini 

    
                                        

Huruf Latinnya :

Allahumma rabbas samaa waati warabbal 'arsyil 'azdiim , kunli jaaraamm minnsyarri  
.............. BIN/BINTI.........  wa syarril jinni wal innsi , wa atbaa 'ihim ayyafruto 'alayya ahadumm minHum , aw ayath'gaa 'azza jaaruk wajalla tsanaa uka walaa ilaaHA gayyruk ( HADIST RAWAHU TABBRANI)

Artinya :

Ya Allah tuhan beberapa langit dan tuhan 'Arsy yang agung, jadikanlah untukku penyelamat dari kejelekkannya ..........BIN/BINTI........  dan kejelkannya jin dan manusia , dan pengikut mereka(jin dan Manuisa) jika menganiyaya atasku salah satu seseorang dari mereka jin dan manusia atau jika menganiaya seseorang, yang maha mulia engkau Allah perlindungan engkau dan maha agung, fujian atas engkau dan tidak ada tuhan selain engkau ( HADIST RAWAHU TABBRANI)

Bacalah amalan tersebut sebanyak- banyak nya... maka orang yang kita takutti atau orang yang kita seganni akan tunduk kepada kita , sekalipun penguasa itu punya prajurit atau punya kekuasaan yang begitu besar pada saat kita membaca amalan tersebut maka penguasa beserta prajuritnya yang pengikutnya jin dan manusia akan tunduk kepada kita dalam artian mereka tunduk kepada kita atas izin nya Allah, sehingga penguasa tersebut selalu baik terhadap kita , demikian juga jika kita bacakan amalan tersebut yang ditujukan kepada kekasih,istri,suami,anak,dosen  dll maka mereka akan tunduk kepada kita dan akan selalu baik terhadap kita .

PENTING AMALAN DI ATAS ADALAH USAHA BATHINNYA ADAPUN USAHA LAHIRNYA TERGANTUNG HUBUNGAN ANDA TERHADAP ORANG YANG INGIN ANDA TUNDUKKAN, PERGAULILAH MEREKA DENGAN BAIK DENGAN PENUH IMAN DAN TAQWA DAN AKHLAKULKARIMAH YANG BAIK 

TIPS UNTUK USAHA LAHIR DARI SAYA :
YAITU LAKUKANLAH ME KALAU ANDA INGIN DI DI PERHATIKAN TULISAN WARNA BIRU  

MENCINTAILAH KAMU JIKA KAMU INGIN DICINTAI
MEMPERHATIKANLAH KAMU JIKA KAMU INGIN DIPERHATIKAN
MENYAYANGILAH KAMU JIKA KAMU INGIN DISAYANGI 
MENGASIHILAH KAMU JIKA KAMU INGIN DIKASIHI

SEKIAN DAN TERIMAKASIH 

Saturday, April 16, 2011

RAHASIA MELIHAT JIN DAN BERDIALOG DENGAN JIN

KEPENGEN LIAT JIN BERANI...!! KALAU BERANI..? OKELAH KALAU BEGITU, BEGINI CARANYA..

PERTAMA-TAMA YAQINKAN DULU DIRI ANDA BAHWA ANDA SIAP UNTUK MELIHAT JIN , KUATKAN MENTAL ANDA.. KARENA HANYA ORANG-ORANGNYA AZA YANG BERANI MENCOBA...

KITA SEBAGAI ORANG YANG BERIMAN HARUS PERCAYA BAHWA ADA MAHLUK YANG ALLAH CIPTAKAN SELAIN MANUSIA YAITU JIN, MEREKA JIN JUGA SAMA SEPERTI MANUSIA YAITU SAMA-SAMA DI SURUH UNTUK MENYEMBAH ALLAH ATAU BERIBADAH KEPADA ALLAH

Allah berfirman di surat Adz Dzariat ayat 56 yang artinya :

“Tidak Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.”(Adz Dzariat ayat 56)

jin ada yang muslim ada pula yang kafir atau ada pula jin pengikut Iblis atau Syetan

Allah berfirman di surah Al-Jin ayat 11 yang artinya :

Sesungguhnya di antara kami (jin) ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.”(surah Al-Jin ayat 11 )

Allah berfirman di surah Al-Jin ayat 14 yang artinya :

Dan sesungguhnya antara kami ada yang Muslimin (yang berserah diri), dan ada (pula) yang menyimpang dari kebenaran. Sesiapa yang aslam (berserah diri), maka mereka itulah yang telah memilih jalan yang lurus.(Al-Jin ayat 14) 

dengan pernyataan Firman Allah di dalam Al Qur'an surah Al jin ayat 11 DAN 14 bahwa jin ada yang saleh atau muslim ada pula yang tidak , demikian mereka jin menempuh jalan yang ber beda-beda.

Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112 yang artinya

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manu-sia dan (dari jenis) jin." (Al-An'am: 112)

Dengan pernyataan firman Allah di dalam Al Qur'an di surah Al-An'Am ayat 112 bahwa syetan itu terdiri dari manusia dan jin , mengapa demikian..? karena jika manusia perbuatannya selalu berbuat dosa dan maksiat bahkan mengajak teman manusia yang lain agar melakukan dosa dan maksiat juga maka manusia tersebut pengikut Iblis dan syetan,demikan juga jin jika mereka jin selalu berbuat dosa dan maksiat bahkan mengajak temannya jin juga suka menggoda manusia untuk berbuat dosa atau maksiat maka jin itu menjadi golongan pengikut Iblis dan syetan.

Allah berfirman di surah annisa’ ayat 118 – 119 yang artinya :

“Allah telah melaknatinya ( Iblis) dan dia berkata : sungguh aku akan menjadikan hambamu bagian yang telah di tentukan . Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dan sungguh aku akan memberi angan-angan (kosong) kepada mereka , dan sungguh aku akan menyuruh mereka maka mereka memotong telinga binatang ternak dan sungguh aku akan menyuruh mereka maka mereka pasti merubah ciptaan Allah , Dan barang siapa menjadikan syetan sebagai kekasih selain dari Allah maka sungguh-sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata.” (annisa’ ayat 118 – 119)

Allah berfirman di surah Shad: 82-83

"Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka." (Shad: 82-83)

Di surah al kahfi ayat 50 yang artinya:

“Dan ketika kami berkata kepada malaikat : sujudlah kepada Adam ,maka mereka sujud kecuali Iblis .dia itu dari golongan jin ,dia telah melanggar perintah Tuhannya ,maka apakah kamu akan menjadikan dia ( Iblis) dan anak turunnya sebagainya kekasih dari selain aku, sedangkan mereka bagimu adalah musuh .Alangkah jeleknya ganti itu bagi orang-orang yang dzolim.”(al kahfi ayat 50)

Jadi Iblis adalah dari golongan jin yang menentang perintah Allah sehingga ia menjadi Iblis dan Iblis punya keturunan , nah keturunannya itulah yang menjadi syetan-syetan mereka akan mengajak manusia dan jin yang lain agar menjadi seperti mereka Iblis.

sedangkan kita tau bahwa hamba Allah terdiri dari manusia dan jin karena manusia dan jin sama-sama di perintahkan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, tapi manusia dan jin bisa saja berperan menjadi pengikut Iblis atau syetan bila manusia dan jin berbuat seperti itu berarti mereka telah di pengaruhi oleh Iblis beserta bala tentaranya yaitu syetan-syetan agar menjadi pengikutnya dan nanti di hari akhir atau kiamat akan sama-sama masuk kedalam neraka.

OKE KITA LANGSUNG SAJA KEPOKOK KEPERMASALAHAN , KARENA SEPERTINYA SAYA BERBICARA TERLALU PANJANG LEBAR, BERBICARA TENTANG IBLIS DAN SYETAN ITU TERLALU PANJANG ITU NANTI KITA BAHAS DI LAIN WAKTU
WADUH KOK BERBELIT BELIT YAAA HEEE

UNTUK BISA MELIHAT JIN PERTAMA-TAMA SIAPKAN MENTAL ANDA YAQINKAH DIRI ANDA BERANI DAN SIAP UNTUK MELIHAT JIN DAN BERDIALOG DENGAN MEREKA, MASA ENGGAK BERANI KITAKAN HAMBA ALLAH YANG PALING MULIA DAN SUDAH DI BEKALI OLEH ALLAH DAN RASULLULLAH KITA DENGAN ILMU BERUPA DO'A, DZIKIR DAN AMALAN UNTUK PENJAGAAN DAN PERLINDUNGAN KITA DARI IBLIS DAN SYETAN YANG TERDIRI DARI JIN DAN MANUSIA

Menurut pengalaman saya , saya pernah melakukan tirakat selama 7 malam ini cuman ilham saya aza alhamdulillah berhasil, sekarang ikuti langkah-langhkah saya untuk bisa melihat jin dan berdialog dengan mereka :

langkah pertama
MENATA TUJUAN

Tatalah tujuan anda untuk apa anda ingin melihat jin , sedangkan kita percaya bahwa jin itu ada karena kita wajib mengimanninya , jadi buat apa anda melihat jin? apakah karena tidak percaya lalu mau membuktikannya ,kalau karena tidak percaya saya sarankan tidak usah melakukan tirakat 7 malam ini karena anda tidak percaya dan allah benci kepada orang yang tidak percaya jika anda paksakan juga melakukan tirakat 7 malam ini saya khawatir ini akan membahayakan diri anda, ataukah karena sekedar ingin tahu bagaimana rasanya melihat jin bertemu dengan jin dan berdialog dengan jin karena untuk menambah wawasan kita dan juga untuk menambah rasa syukur kita dan keimanan kita jika seperti itu maka lakukanlah tirakat 7 malam ini.

langlah ke dua
MENENTUKAN KAPAN MULAI DAN APA YANG DI AMALKAN

Menentukan waktu hari dan kapan anda akan memulai tirakat ini , saya sarankan mulailah di malam jum'at pada jam 10 malam sampai masuk waktu shalat subuh lalu shalat subuhlah setelah itu berhentilah dan beristirahatlah dan beribadahlah atau lakukanlah kegiatan sehari-hari anda, lakukanlah tirakat ini di kamar shalat anda lakukanlah sendiri tapi tetap beritahu orang di rumah agar terjaga bagus lagi kalau di lakukan di goa atau di tempat yang paling sunyi....

Apa yang di baca atau yang di amalkan pada waktu anda memulai tirakat yaitu :


membaca surah Al fatihah 41x atau lebih silahkan


membaca surah Al ikhls 50x


membaca surah Al Falaq 33x


membaca surah An nas 33x


mebaca shalawat yaitu ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMADDE WA 'ALAA AALI MUHAMMADDE 100X


membaca ASTAGFIRULLAH (ISTIFAR) 100X dan membaca LAAILLAAHAILLALLAH (TAHLIL )100X


membaca ayat qursi sebanyak-banyaknya (baca berulang ulang kali sampai masuk shalat subuh )
lalu lakukan tirakat tersebut pada malam berikutnya yaitu malam saptu lalu malam minggu lalu malam senin lalu malam selasa lalu malam rabu sampai malam kamis lakukan lah seperti pada waktu malam pertama anda mulai, jika sudah sampai malam kamis berarrti anda sudah melakukan tirakat 7 malam .mengapa anda harus melakukan tirakat itu karena di dalam tirakat itu anda telah membaca amalan agar do'a mustajab atau agar hajat kita di kabulkan oleh Allah terus agar terlindungi dan di selmatkan oleh Allah atau agar di beri prisai atu benteng oleh Allah agar Iblis dan syetan tidak bisa menggoda dan tidak bisa ikut campur setelah selesai 7 malam pada malam kamis tersebut satu lagi yang harus anda lakukan yaitu  sambung lagi besoknya  pada malam jum'at mulailah pada jam 10 malam lagi, tapi yang di baca sekarang beda yaitu membaca surah Al jin bacalah ayat tersebut dengan lumayan nyaring bacalah satu persatu sambil di sebut artinya dengan bersuara lumayan nyaring biarlah jin di sekitar situ mendengarnya agar menjadi nasehat untuk kita dan untuk NASEHAT mereka jin, oh yaa gunakan lah Al qur'an tafsir biar pada waktu membaca sudah lansung bisa membaca artinya, bacalah dari ayat pertama sampai habis dengan FASEH dan juga artinya,jika sampai membaca habis anda blom melihat jin juga maka bacalah lagi dari pertama sampai habis kalau blom juga ulangi lagi sampai jam 4 pagi kalau blom muncul juga sebaiknya lakukan besok malam lagi, menurut pengalaman saya , saya hanya membaca 3x berulang membaca surah Al Jin lalu mereka muncul lalu saya berdialog dengan mereka mau tau dialognya entar saya ceritakan, nah jadi lakukan yang seperti saya bilang tadi sampai ada jin yang menampakan diri mungkin akan banyak bermunculan mereka itulah jin muslim ,jika sudah melihat biasakanlah diri anda dengan melihat mereka berdialoglah dengan mereka jangan takut dan jangan malah lari tenanglah Allah melindungi kita dengan begitu, itu juga untuk melatih penglihatan mata bathin anda jadi dimana pun anda berada insya Allah anda bisa melihat jin,jika anda blom bisa melihat juga dan mereka blom muncul juga lakukanlah sampai malam minggu kalau blom juga sebaiknya berhentilah berarti yang maha kuasa blom mengijin kan, PENTING MEMBACA SURAH AL JIN TERSEBUT HARUS DI DALAM KAMAR SENDIRIAN LAMPU DI MATIKAN NYALAKAN SATU LILIN SAJA .

KETERANGAN 

Surah Al-Jinn (Arab: الجنّ ,"Jin") adalah surah ke-72 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat. Dinamakan "al-Jinn" yang berarti "Jin" diambil dari kata "al-Jinn" yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan al-Qur'an dan mereka mengikuti ajaran al-Qur'an tersebut.

Firman Allah dalam surah Al jin no surah 72 dari ayat 1-28 yang artinya :

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
72-1: Katakanlah: "Telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan, lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur’an yang menakjubkan.”
72-2: “Memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rab (Tuhan) kami.”
72-3: “Dan bahawasanya Ta’ala (Maha Tinggi) kebesaran Rab (Tuhan) kami, Dia (Allah) tidak beristeri dan tidak (pula) beranak”
72-4: “Dan bahawa orang yang bebal daripada kami mengatakan yang melampaui batas terhadap Allah.”
72-5: “Dan sesungguhnya kami mengira, bahawa manusia dan jin tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.”
72-6: “Dan bahawa ada beberapa orang laki-laki antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki antara jin, maka mereka (manusia) menjadikan mereka (jin) itu bertambah sombong.

72-7: Dan sesungguhnya mereka (jin-jin) menyangka sebagaimana sangkaan kamu, bahawa Allah tidak akan membangkitkan seorang (rasul) pun.
72-8: Dan sesungguhnya kami (jin) telah menyentuh (mengintip) langit itu, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
72-9: Dan sesungguhnya kami (dahulu) dapat menduduki beberapa tempat padanya (di langit) untuk mendengar-dengarkan. Tetapi sekarang sesiapa yang mendengar-dengarkan, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai.
72-10: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau Rab (Tuhan) mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
72-11: Dan sesungguhnya antara kami ada orang yang salih dan antara kami ada yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza.
72-12: Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahawa kami tidak dapat melepaskan diri dari Allah di bumi dan tidak kami melepaskan diri dengan lari.
72-13: Dan sesungguhnya tatkala kami mendengar petunjuk, maka kami beriman kepadanya. Sesiapa beriman kepada Rab (Tuhan)nya, maka dia tidak takut akan kerugian dan tidak akan penganiayaan.

72-14: Dan sesungguhnya antara kami ada yang Muslimin (yang berserah diri), dan ada (pula) yang menyimpang dari kebenaran. Sesiapa yang aslam (berserah diri), maka mereka itulah yang telah memilih jalan yang lurus.
72-15: Adapun orang yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu api neraka Jahanam.
72-16: Dan sesungguhnya jika mereka tetap lurus di atas jalan itu, tentulah Kami (Allah) akan memberi minum kepada mereka air yang segar.
72-17: Untuk Kami (Allah) mengujikan mereka padanya. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan Rab (Tuhan)nya, nescaya akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat.
72-18: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu mengabdikan diri kepada sesuatu di samping Allah.
72-19: Dan sesungguhnya tatkala hamba Allah itu berdiri beribadah kepada-Nya (kepada Allah), hampir sahaja mereka (jin-jin) itu desak mendesak mengerumuninya.

72-20: Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya menyeru Rab (Tuhan)ku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya (dengan Allah).”
72-21: Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepada kamu dan tidak sesuatu kemanfaatan.”
72-22: Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini, tiada seorang pun yang dapat melindungiku daripada Allah dan tidaklah aku akan memperolehi selain Dia (Allah) tempat berlindung.”
72-23: “Kecuali hanya menyampaikan daripada Allah dan risalah-Nya (risalah atau amanah Allah). Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya baginya Neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
72-24: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
72-25: Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah yang diancamkan kepada kamu itu dekat atau Rab (Tuhan)ku menjadikannya masa yang panjang lagi?”
72-26: Al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui) yang ghaib, maka Dia (Allah) tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
72-27: Kecuali sesiapa yang Dia (Allah) redai daripada rasul, maka sesungguhnya Dia (Allah) mengadakan di hadapannya dan di belakangnya penjaga-penjaga.
72-28: Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya mereka (para rasul itu) telah menyampaikan risalah-risalah Rab (Tuhan) mereka, sedang Dia (Allah) meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia (Allah) menghitung segala sesuatu satu persatu.

SELAMAT MENIKMATI PEMANDANGAN FENOMENA ALAM JIN , DAN SELAMAT MELIHAT JIN DAN BERDIALOG DENGAN JIN. 

JIKA SUDAH MELAKUKAN YANG SEPERTI SAYA BILANG DI ATAS MAKA SAYA SALUT DENGAN ANDA DAN SAYA AKAN BILANG " ANDA MEMPUNYAI NYALI YANG BESAR"